Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Kachels.nl

Artikel 1. Betekenis

In deze Gebruikersvoorwaarden hebben de onderstaande woorden de betekenis die daarachter is weergegeven:

 • Content: tekst, grafische afbeeldingen, foto?s, waartoe je toegang kunt verkrijgen of die je kunt plaatsen op of via de Dienst;
 • Dienst: alle aan jou door Kachels.nl op of vanaf of via de Website te leveren software, data feeds en/of andere diensten, alsmede het ter beschikking stellen van een Kachels.nl-account;
 • Gebruikersvoorwaarden: de voorwaarden zoals deze hier zijn weergegeven en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09100507;
 • nl: de besloten vennootschap HAVE Verwarming B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09100507, gevestigd aan Hullerpad 34 (6741 PA) te Lunteren in Nederland;
 • Website: de website die is verbonden aan de domeinnaam kachels.nl, welke is uitgegeven door en het eigendom is van Kachels.nl

Artikel 2. Algemene informatie

 • Op jouw gebruik en bezoek van de Website alsmede op de Dienst, zijn deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing. Ook zijn deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing op al jouw plaatsingen van Content op de Website of via de Dienst.
 • nl is zich voortdurend aan het vernieuwen, teneinde haar gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. Je erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de door Kachels.nl te verlenen Dienst van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving, kunnen veranderen. Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing erken je en ga je ermee akkoord dat Kachels.nl zonder voorafgaande kennisgeving de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten.
 • nl is gerechtigd de Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website of op een andere wijze aan je bekend worden gemaakt. Indien je de wijziging niet accepteert kan je het gebruik van de Dienst per de datum waarop de wijziging ingaat beëindigen. Kachels.nl adviseert je om geregeld te controleren of de Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd.
 • Het is je te allen tijde toegestaan om niet meer van de Dienst gebruik te maken. Daarvan hoeft je Kachels.nl niet speciaal op de hoogte te stellen.
 • nl stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Kachels.nl een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Kachels.nl niet garanderen dat de Website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Kachels.nl vraagt jouw begrip hiervoor en wil je erop wijzen dat zij geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het gebruik van de Website en het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de Website.

Artikel 3. Jouw Kachels.nl-account

 • Om bepaalde onderdelen van de Website of andere onderdelen van de Dienst te kunnen gebruiken of benaderen dien je een Kachels.nl-account aan te maken. Hierbij dien je juiste en volledige informatie te geven die geen inbreuk maakt op rechten van derden.
 • Je verklaart dat alle gegevens die je bij de registratie van je Kachels.nl-account of op enig ander moment aan Kachels.nl verstrekt of hebt verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en je stemt ermee in om je gegevens zo nodig bij te werken om er zeker van te zijn dat deze waar en nauwkeurig zijn.
 • Bij het aanmaken van een Kachels.nl-account dien je een wachtwoord op te geven. Het is belangrijk dat je dit wachtwoord op een veilige plaats bewaart en geheimhoudt. Mocht je op de hoogte raken van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van jouw Kachels.nl-account, dan dien je Kachels.nl daar direct van op de hoogte te stellen.
 • Je gaat ermee akkoord dat alleen jíj (tegenover Kachels.nl en anderen) verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op jouw Kachels.nl-account plaatsvinden.
 • Indien je minderjarig bent, is het je slechts toegestaan een Kachels.nl-account aan te maken en te gebruiken indien je daartoe toestemming hebt gekregen van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
 • nl heeft het recht, maar niet de plicht, om Content of Kachels.nl-accounts die volgens Kachels.nl inbreuk maken op deze Gebruikersvoorwaarden te verwijderen, te bewerken, te blokkeren en/of te monitoren.

Artikel 4: Algemene rechten en verplichtingen voor gebruik

 • nl verleent je bij deze toestemming om de Dienst te gebruiken op de in de Gebruikersvoorwaarden vastgelegde wijze. Je gaat ermee akkoord dat je te allen tijde gedurende jouw gebruik van de Dienst alle bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden in acht zult nemen.
 • Het is je niet toegestaan om de Website en de Dienst te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, geldend in Nederland of daarbuiten, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • Het is je onder meer niet toegestaan om de Website en de Dienst te gebruiken voor:
 1. het plaatsen van Content die geen betrekking heeft schouwen, haarden of kachels;
 2. het aannemen van een valse identiteit;
 3. het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen;
 4. het plaatsen van Content die beledigend, onfatsoenlijk, onzedelijk of anderszins verwerpelijk is, een en ander ter beoordeling van Kachels.nl;
 5. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties;
 6. het op enige wijze schaden van minderjarigen;
 7. het verzamelen of vergaren van persoonlijke gegevens aangaande de gebruikers van de Website en/of de Dienst (waaronder mede de Kachels.nl-accountnamen dienen te worden verstaan);
 8. het aanbieden, openbaar maken, wijzigen en/of verveelvoudigen van software, content en andere materialen die inbreuk maken op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
 9. het aanbieden van inbreukmakende links en/of links naar illegale en/of inbreukmakende materialen;
 10. het bevorderen, al dan niet door het verschaffen van informatie, van illegale activiteiten, daaronder begrepen het toebrengen van lichamelijk letsel tegen enige persoon of groep, dierenmishandeling en het vervaardigen van wapens;
 11. het aanbieden van goederen of diensten in strijd met enige wettelijke bepaling;
 12. het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
 13. het verspreiden van virussen of andere materialen of software gericht op het beperken of onmogelijk maken van de werking van computersystemen, telecommunicatiesystemen of het internet;
 14. het wijzigen of aanpassen van enig gedeelte van de Website en/of de Dienst
 15. het met behulp van andere technieken en/of middelen dan de Dienst Content te benaderen;
 16. het onklaar maken van dan wel anderszins ingrijpen in de beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Dienst of het trachten daartoe;
 17. het gebruikmaken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of het lanceren van een dergelijk systeem), met inbegrip van doch niet beperkt tot een robot, spider of off-line reader, waarmee via de Dienst over een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van Kachels.nl worden verstuurd dan iemand redelijkerwijze in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser;
 18. het beperken van derden in de mogelijkheid de Website en de Dienst en/of het internet te gebruiken.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Kachels.nl is het je daarnaast niet toegestaan om:
   1. op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website of de Dienst te verspreiden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Content, tenzij Kachels.nl je door middel van de functionaliteit die wordt geboden door de Dienst, tot verspreiding in staat stelt;
   2. toegang tot de Dienst te verkopen;
   3. advertenties, sponsoractiviteiten of promoties geplaatst op of binnen de Dienst of Content te verkopen;
   4. bij de uitoefening van handelsactiviteiten en/of in verband met een commerciële onderneming enkel en alleen ten behoeve van het werven van opdrachten van de Website of de Dienst gebruik te maken;
   5. de gebruikers van de Website met betrekking tot de door hen geplaatste Content voor zakelijke doeleinden te benaderen, dit recht is uitsluitend voorbehouden aan Kachels.nl of aan door Kachels.nl aan te wijzen derden;
   6. Content te kopiëren, verspreiden, uit te zenden, weer te geven, te verkopen, in licentie te geven of anderszins te exploiteren voor enig ander doeleinde.
  • nl verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of archieven van dat materiaal. Kachels.nl behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

Artikel 5: Door jou geplaatste content

 • Als houder van een kachels.nl-account kun je Content plaatsen. Je begrijpt dat Kachels.nl, ongeacht of dergelijke Content wordt gepubliceerd, geen geheimhouding met betrekking tot die Content garandeert.
 • Je behoudt al jouw eigendomsrechten op de door jou geplaatste Content, maar je verleent Kachels.nl en de andere gebruikers van de Dienst licentierechten. Deze rechten zijn omschreven in artikel 6 van deze Gebruikersvoorwaarden.
 • Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen jíj verantwoordelijk bent voor de door jou geplaatste Content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. Kachels.nl onderschrijft Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met door jou en andere gebruikers geplaatste Content af.
 • Je gaat ermee akkoord dat jouw gedragingen op de Website zullen voldoen aan de van tijd tot tijd bij te werken Gebruikersvoorwaarden van Kachels.nl (en dat de inhoud van door jou geplaatste Content daar tevens aan zal voldoen), en alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving.
 • Je gaat ermee akkoord dat Content die je op de Website plaatst, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, of materiaal waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van auteurs-, portret-, privacy- en/of publiciteitsrechten) zal bevatten, tenzij je over een officiële licentie of officiële toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt, of op een andere wijze juridisch gerechtigd bent om het materiaal in kwestie op de Website te plaatsen.
 • Je verklaart en garandeert dat je over alle vereiste en noodzakelijke licenties, (eigendoms-)rechten, instemming en toestemming beschikt om Kachels.nl in staat te stellen om ten behoeve van de verlening van de Dienst gebruik te maken van de door jou geplaatste Content (en dat je daarover zult blijven beschikken) en om anderszins op de door de Dienst en de Gebruikersvoorwaarden beoogde wijze van de door jou geplaatste Content gebruik te maken.
 • In het geval dat Kachels.nl kennis krijgt van een mogelijke inbreuk op de Gebruikersvoorwaarden, behoudt Kachels.nl zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of de Content aan de in de Gebruikersvoorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan Kachels.nl dergelijke Content verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, je toegang voor het plaatsen van Content die in strijd is met de Gebruikersvoorwaarden beëindigen.

Artikel 6: Door jou aan Kachels.nl in licentie te geven rechten

 • Als je Content naar de Dienst uploadt of die Content daarbinnen plaatst, dan verleen je Kachels.nl een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content in verband met de verlening van de Dienst en anderszins in verband met het aanbieden van de Dienst en de ondernemingsactiviteiten van Kachels.nl, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Dienst (en daarvan afgeleide werken). Daarnaast verleen je iedere gebruiker van de Dienst een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de Dienst toegang verschaffen tot de door jou geplaatste Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Dienst en ingevolge de Gebruikersvoorwaarden is toegestaan.
 • De door jou met betrekking tot de Content verleende licenties zijn voor onbepaalde tijd en onherroepelijk, doch laten anderszins jouw eigendomsrechten, die door jou worden behouden (zoals in lid 5.2 hierboven vermeld), onverlet.

Artikel 7: Beleid inzake schending van auteursrechten

Kachels.nl voert een duidelijk beleid inzake auteursrechten in relatie tot Content die inbreuk maakt op het auteursrecht van derden. De nadere bijzonderheden van dat beleid tref je aan in het Kachels.nl Auteursrechtenbeleid. Als onderdeel van dat beleid zal Kachels.nl je de toegang tot de Dienst, indien is vastgesteld dat je op regelmatige basis inbreuk pleegt, ontzeggen en intrekken. Daarvan is sprake, indien je twee keer of meer omtrent een inbreukmakende activiteit bent gewaarschuwd.

Artikel 8: Content van Kachels.nl op de Website

 • Met uitzondering van de door jou geplaatste Content behoort alle overige Content binnen de Dienst via eigendom of krachtens licentie toe aan Kachels.nl. Alle auteursrechten, merkenrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op Content die niet door jou is geplaatst behoren toe aan Kachels.nl dan wel aan haar licentiegevers of partners.
 • De in de Content van Kachels.nl voorkomende handels- en/of dienstenmerken van derden betreffen de handels- en/of dienstenmerken van hun respectievelijke eigenaren. Dergelijke Content mag – zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kachels.nl dan wel, indien van toepassing, haar licentiegevers – voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd.

Artikel 9: Links vanaf Kachels.nl

 • In de Dienst kunnen hyperlinks of verwijzingen naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan Kachels.nl toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. Kachels.nl heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.
 • Je erkent en gaat ermee akkoord dat Kachels.nl niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.
 • Je erkent en gaat ermee akkoord dat Kachels.nl niet aansprakelijk is voor de schade die je eventueel lijdt ten gevolge van de beschikbaarheid van de Website of die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat je hebt gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op de Website of de externe websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.
 • nl raadt je aan om bij het verlaten van de Website en/of de Dienst goed op te letten en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van elke andere door jou bezochte website.

Artikel 10: Beëindigen relatie met Kachels.nl

 • De Gebruikersvoorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door jou of Kachels.nl zoals hierna vermeld worden beëindigd.
 • Indien je jouw juridische overeenkomst met Kachels.nl wilt beëindigen, dan kan dat te allen tijde door middel van: een kennisgeving aan Kachels.nl dat je jouw Kachels.nl-account wilt verwijderen. Deze (online) kennisgeving dient te worden verstuurd aan het adres van Kachels.nl zoals dat aan het begin van deze Gebruikersvoorwaarden is vermeld, of per e-mail aan info@Kachels.nl.
 • Het is Kachels.nl te allen tijde toegestaan om haar juridische overeenkomst met jou te beëindigen, indien je een bepaling van de Gebruikersvoorwaarden niet bent nagekomen. Tevens is het Kachels.nl toegestaan om haar juridische overeenkomst met jou te beëindigen als Kachels.nl daartoe op grond van de wet verplicht is.
 • nl is gerechtigd haar juridische overeenkomst met jou te beëindigen indien Kachels.nl ertoe overgaat om geen Dienst meer te verlenen omdat de verlening van de Dienst aan jou door Kachels.nl, naar de mening van Kachels.nl, niet langer commercieel haalbaar is. Kachels.nl zal, waar mogelijk, redelijke kennisgeving geven van een dergelijke beëindiging.
 • De beëindiging van de Gebruikersvoorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan jij en Kachels.nl hebben geprofiteerd, waaraan jij en Kachels.nl onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Gebruikersvoorwaarden zijn opgebouwd) dan wel waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven.

Artikel 11: Kachels.nl geeft geen garanties

 • Niets in de Gebruikersvoorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar je als gebruiker te allen tijde recht op hebt en die je niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.
 • De Dienst wordt verleend in de toestand waarin deze zich bevindt. Kachels.nl geeft met betrekking daartoe geen enkele garantie of conformiteit aan jou af. Met name verklaart of garandeert Kachels.nl jegens jou niet dat jouw gebruik van de Dienst aan jouw eisen zal voldoen en/of onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen, dat eventuele door jou ten gevolge van jouw gebruik van de Dienst verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn en/of dat fouten in de werking of functionaliteit van als onderdeel van de Dienst aan jou verstrekte software zullen worden hersteld.
 • Op de Dienst zijn geen Gebruikersvoorwaarden, garanties of andere bedingen van toepassing (met inbegrip van impliciete bepalingen inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan een bepaalde beschrijving), behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Gebruikersvoorwaarden zijn vastgelegd.

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking

 • Niets in de Gebruikersvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Kachels.nl voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt en niets in die Gebruikersvoorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van Kachels.nl.
 • Behoudens het bepaalde in artikel 12.1, is Kachels.nl niet jegens jou aansprakelijk voor:
 1. de indirecte of gevolgschade die je eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door jou te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of je zakelijke reputatie en het verlies van gegevens;
 2. de schade die je eventueel lijdt ten gevolge van het vertrouwen dat je hebt gesteld in de volledigheid of juistheid van de Content, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen jou en een adverteerder, sponsor of andere derde wiens advertenties of Content in de Dienst verschijnen;
 3. de schade die je eventueel lijdt als gevolg van veranderingen die Kachels.nl eventueel in de Dienst aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties);
 4. de schade die je eventueel lijdt ten gevolge van de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige Content en andere met behulp van of door middel van jouw gebruik van de Dienst aangehouden of verzonden communicatiegegevens;
 5. de schade die je eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat je niet de juiste accountinformatie aan Kachels.nl hebt verstrekt of dat je jouw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande jouw Kachels.nl-account niet op een veilige plaats hebt bewaard en/of geheim hebt gehouden.
  • De in artikel 12.2 vastgelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van Kachels.nl gelden ongeacht of Kachels.nl van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

Artikel 13: Algemene juridische bepalingen

 • De Gebruikersvoorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen jou en Kachels.nl, zijn van toepassing op jouw gebruik van de Dienst en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen jou en Kachels.nl in relatie tot de Dienst volledig.
 • nl is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de Dienst en/of de Website over te dragen aan een derde. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.
 • Je gaat ermee akkoord dat het Kachels.nl is toegestaan om kennisgevingen aan je te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen inzake wijziging van de Gebruikersvoorwaarden, per e-mail, gewone post dan wel middels het plaatsen van mededelingen binnen de Dienst.
 • Je gaat ermee akkoord dat Kachels.nl, een partner van Kachels.nl of een door Kachels.nl aan te wijzen derde je mag benaderen voor onderzoek, het doen van een aanbod, een commerciële (wervings)actie of andere zakelijke doeleinden.
 • Je gaat ermee akkoord dat, indien Kachels.nl een bepaald in de Gebruikersvoorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover Kachels.nl op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet kan worden opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van Kachels.nl.
 • Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Gebruikersvoorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Gebruikersvoorwaarden worden verwijderd zonder de overige Gebruikersvoorwaarden aan te tasten. De resterende bepalingen in de Gebruikersvoorwaarden zullen onverminderd geldig en afdwingbaar blijven.
 • Op de Gebruikersvoorwaarden, alsmede op jouw relatie met Kachels.nl ingevolge de Gebruikersvoorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Jij en Kachels.nl komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Arnhem voor het beslechten van geschillen die uit de Gebruikersvoorwaarden voortvloeien.

 • Vond je dit artikel nuttig?
 • Ja   Nee

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op!

Wat vind jij van Kachels.nl? Wij zijn benieuwd naar jouw mening!